Sund bolig og et godt indeklima..

Forudsætningen for at opnå en sund bolig er at denne er tæt og har et godt indeklima.

Nye huse skal være tætte for at disse energimæssigt er atraktive og fremstår som en energivenlig bolig. Tætte huse er også en nødvendighed for at opnå komfort huse uden træk og kulde.

Tætte huse kræver, at der ikke lukkes unødigt med byggefugt inde i konstruktioner - som senere kan have svært ved komme ud igen ved fejlkonstruktioner.

Løbende i byggeprocessen bør der foretages kontrol for at sikre at forholdene er tilfredsstilende inden der lukkes "tæt".

 Håndtering af byggematerialer skal ske, så disse ikke unødigt udsættes for nedbør og fugtpåvirkninger.

Professionelt måleudstyr

I forbindelse med målinger af træfugt, byggefugt, luftfugt og temperatur anvendes nyt udstyr - type alt afhængig af opgaven der skal løses.

Arbejdet kan ske sammen med bygherren og / eller ved udarbejdelse af rapport med billeddokumentation.

Undersøgelser efter behov og forud bestemt..

Forhør nærmere i hvilket omfang vi kan tilbyde assistance og foretage målinger - omfang og hvornår dette er mest hensigtsmæsssigt i byggeprocessen. Arbejdet kan planlægges i samarbejde med udførende håndværker.

Gamle bygninger...

Til højre ses stemningsbilleder af Hejls Kirke og Hejlsminde Nor.

Bygninger i kystnære områder er meget fugtpåvirkede som følge af, at der kommer vanddamp ind fra havet.

I gamle dage var man gode til lave bygninger hvor afvandingsforholdene havde høj prioritet for lang holbarhed. Derfor var tage altid med større hældning end nutidens byggeri.